Kho ứng dụng

Hi vọng những tính năng dưới đây sẽ giúp được bạn
Odoo - Mẫu 2 cho ba cột

Giao diện Ribbon

Odoo - Mẫu 2 cho ba cột

Trình đơn Ribbon và điều chỉnh màu sắc

Odoo - Mẫu 2 cho ba cột

VoIP kết nối VHT

Odoo - Mẫu 2 cho ba cột

Gắn thẻ chi tiết

Odoo - Mẫu 2 cho ba cột

In mẫu trực tiếp trên web

Odoo - Mẫu 2 cho ba cột

Chấm công với Zkteco

Odoo - Mẫu 2 cho ba cột

Màu sắc kanban và giới hạn xem trang

Odoo - Mẫu 2 cho ba cột

Liên kết giao hàng với GiaoHangNhanh, SuperShip

Odoo - Mẫu 2 cho ba cột

Phân quyền giá bán và giá thu mua cho sản phẩm

Odoo - Mẫu 2 cho ba cột

Xuất bảng giá sản phẩm