Các tính năng kế toán Việt Nam trên Odoo

Kế toán & Tài chính

 1. Hoạch đồ kế toán Thông tư 200

  1. Điều chỉnh và bổ sung để tương thức với hoạch đồ các tài khoản kế toán ban hành theo Thông tư 200 của Bộ Tài chính

 2. Kế toán Mua

  1. Hoá đơn Nhà cung cấp (Vendor Bill)

  2. Hoá đơn Hoàn trả (Vendor Credit Note)

  3. Thanh toán nhà cung cấp (Vendor Payment)

  4. Biên lai mua hàng (Purchase Receipt)

 3. Kế toán Bán

  1. Hoá đơn Khách hàng (Vendor Bill)

  2. Hoá đơn Hoàn trả (Customer Credit Note)

  3. Khách hàng Thanh toán (Customer Payment)

  4. Biên lai Bán hàng (Sales Receipt)

 4. Kế toán Kho

  1. Cho phép cấu hình và tự động tạo bút toán nhập/xuất kho vật tư, hàng hóa, công cụ, thành phẩm,...

  2. Cho phép cấu hình và tính giá xuất kho theo 03 (ba) phương pháp:

   1. Giá tiêu chuẩn

   2. Bình quân gia quyền

   3. FIFO: Nếu có giao nhận theo lô/seri thì phương pháp này được coi là thực tế đích danh.

 5. Kế toán Công nợ

  1. Tự động xác lập công nợ khi xác nhận hoá đơn

  2. Tự động xác lập công nợ khi vào sổ bút toán kế toán công nợ

  3. Giải nợ khi đối soát bút toán thanh toán với bút toán công nợ

 6. Quản lý Tài sản

  1. Tài sản là một đối tượng kế toán trong Odoo, được ứng dụng để quản lý các tài sản & công cụ dụng cụ theo nghiệp vụ kế toán (phân bổ, trích khấu hao, tiêu huỷ, bán)

  2. Hỗ trợ các tiêu thức phân bổ / trích khấu hao sau:

   1. Phân bổ theo số lần định trước với chu kỳ định trước

   2. Phân bổ cho đến ngày định trước với chu kỳ định trước

  3. Hỗ trợ các phương pháp / trích khấu hao:

   1. Đường thẳng

   2. Giảm dần (với hệ số giảm được định trước)

  4. Tự động tạo tài sản khi xác nhận hoá đơn mua tài sản

  5. Tự động trích khấu hao / phân bổ không hạn chế số lượng tài sản

  6. Khả năng tương thích với chuẩn mực kế toán Việt Nam về trích khấu hao TSCĐ và phân bổ giá trị Công cụ dụng cụ.

 7. Kế toán Tổng hợp

  1. Đa tiền tệ

   1. Cho phép theo dõi biến động tỷ giá bằng biểu đồ

   2. Hỗ trợ quy đổi chính xác các đồng tiền mệnh giá thấp (như Đồng Việt Nam) với các đồng tiền mệnh giá cao (như USD, GBP, v.v.).

  2. Bút toán Kế toán thủ công

 8. Tích hợp với Bán hàng

  1. Tạo & Kiểm soát hoá đơn xuất cho khách hàng theo nhiều phương thức:

   1. Hoá đơn theo đơn bán

   2. Hoá đơn dựa trên lô hàng giao

   3. Hoá đơn trước khi giao hàng hoá

  2. Hoá đơn có trạng thái là mặc định “Dự thảo” để kế toán viên có thể kiểm soát và xác nhận sau khi đã thẩm định thông tin chính xác.

  3. Theo dõi giá trị đã xuất hoá đơn của một đơn bán (SO)

 9. Tích hợp với Mua sắm

  1. Tự động tạo & Kiểm soát hoá đơn nhà cung cấp theo nhiều phương thức:

   1. Hoá đơn theo đơn mua

   2. Hoá đơn dựa trên lô hàng về

  2. Hoá đơn có trạng thái là “Dự thảo” để kế toán viên có thể kiểm soát và xác nhận sau khi đã thẩm định thông tin chính xác.

  3. Theo dõi giá trị đã xuất hoá đơn của một đơn mua (PO)

 10. Kế toán Quản trị

 11. Báo cáo

  1. Phân tích hoá đơn

  2. Phân tích bút toán / hệ thống tài khoản

  3. Phân tích tài chính

  4. Phân tích tài khoản kế toán quản trị

  5. Phân tích tài sản

  6. Phân tích & theo dõi công nợ đối tác (khách hàng, nhà cung cấp)

 12. Phân tích Kế toán thông minh

  1. Cung cấp các công cụ BI (Business Intelligence) để phân tích các số liệu kế toán đa chiều với nhiều tiêu chí khác nhau:

   1. Phân tích bút toán kế toán

   2. Phân tích bút toán kế toán quản trị

   3. Phân tích ngân khố

 13. Kế toán sản xuất

  1. Cung cấp khả năng tính giá thành sản xuất theo thời gian thực.

  2. Giá thành sản xuất được tính bằng giá vốn nguyên vật liệu + chi phí sinh ra bởi các hoạt động sản xuất

 14. Tạm ứng Nhân viên

  1. Quản lý toàn bộ hoạt động tạm ứng nội bộ, cho phép:

  2. Nhân viên đề xuất tạm ứng

  3. Cán bộ quản lý duyệt

  4. Nhân viên đối soát khoản tạm ứng với khoản mua/bán hàng (tự động cân đối với tài khoản tạm ứng, vd: 141)

  5. Thanh quyết toán tạm ứng bất kỳ lúc nào

  6. Báo cáo/Phân tích động về tạm ứng

 15. Kế toán lương cao cấp

  1. Các dữ liệu mặc định nhằm tiết kiệm thời gian nhập liệu cho bộ phận tiền lương (nhân sự) khi làm lương.

  2. Tạo bút toán kế toán lương ở giai đoạn xác nhận phiếu lương, thay vì hoàn thành.

 16. Kế toán lương Việt Nam

  1. Tự động hạch toán tiền lương, tiền công, phụ cấp, v.v. theo chuẩn mực kế toán Việt Nam

  2. Quản lý công nợ tiền công/tiền lương

 17. Doanh thu / Chi phí Hoãn lại

  1. Cho phép phân bổ và hoãn lại các khoản doanh thu và Chi phí trả trước.

  2. Hỗ trợ các tiêu thức phân bổ sau:

   1. Phân bổ theo số lần định trước với chu kỳ định trước

   2. Phân bổ cho đến ngày định trước với chu kỳ định trước

 18. Hỗ trợ các phương pháp phân bổ sau:

  1. Đường thẳng

 19. Báo cáo kế toán động (Dynamic Accounting Reports)

  1. Cung cấp các báo cáo kế toán động có thể phân tích và truy vết số liệu. Các báo cáo bao gồm:

  2. Báo cáo tài chính:

   1. Báo cáo Lỗ & Lãi (P&L)

   2. Bảng cân đối kế toán (Balance Sheet)

   3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Cashflow Statement)

  3. Tóm tắt cho Quản lý (Executive Summary)

  4. Báo cáo đối tác:

   1. Báo cáo tuổi nợ phải thu

   2. Báo cáo tuổi nợ phải trả

   3. Sổ cái đối tác

  5. Báo cáo Kiểm toán

   1. Báo cáo thuế

   2. Sổ cái

   3. Cân đối thử

   4. Báo cáo hợp nhất theo sổ nhật ký (đa công ty) - nâng cao

  6. Cung cấp các công cụ lọc và so sánh số liệu giữa các kỳ (tháng/quý/năm)


Các tính năng kế toán Việt Nam trên Odoo
Đinh Nguyễn Đức Minh 2 tháng 12, 2021
Chia sẻ bài này
Tag
Lưu trữ


5 giải pháp quản lý kho hàng và xuất nhập hiệu quả nhất
Giải pháp quản lý kho hàng và xuất nhập hiệu quả bao gồm nhiều yếu tố như ứng dụng phần mềm, sắp xếp kho hàng và tối ưu phương pháp quản lý.
Chat with us
Call me back