Master Data là gì?

Master data bao gồm dữ liệu thông tin khách hàng, hàng hóa,… Loại dữ liệu này được coi là dữ liệu chính khác với các dữ liệu của giao dịch (transaction data). Các dữ liệu chính được sử dụng liên tục và nhất quán trong các giao dịch liên quan trên toàn hệ thống. Và dựa vào các thông tìn này để phân tích hành vì khách hàng, thiết lập danh bạ hoặc tiến hành nghiên cứu ở tầm cao.


Master data cho CRM của Odoo 

 1. Đội ngũ bán hàng

 2. Giai đoạn CRM

 3. Từ khóa CRM

 4. Lý do thất bại

 5. Các cơ hội bán hàng

Master data để quản lý kho và sản phẩm

 1. Tên kho

 2. Mã kho / Viết tắt

 3. Địa chỉ

 4. Tên địa điểm

 5. Địa điểm cha

 6. Loại địa điểm

 7. Tên đơn vị tính

 8. Loại đơn vị tính

 9. Làm tròn chính xác

 10. Tỉ lệ làm tròn

 11. Nhóm các sản phẩm ở điểm bán lẻ

 12. Thuộc tính

 13. Kiểu hiển thị

 14. Chế độ tạo biến thể

 15. Giá trị thuộc tính

 16. Nhóm sản phẩm

 17. Nhóm cha

 18. Phương pháp giá vốn

 19. Cách thức xuất nhập hàng hóa

 20. Loại sản phẩm

 21. Nhóm sản phẩm

 22. Đơn vị tính mua hàng

 23. Giá bán Đơn vị tính

 24. Mô tả bán hàng

Master data để quản lý các liên hệ trong hệ thống Odoo

 1. Loại sản phẩm

 2. Nhóm sản phẩm

 3. Đơn vị tính mua hàng

 4. Giá bán Đơn vị tính

 5. Mô tả bán hàng

Master data để quản lý các nhân viên và người dùng

 1. Tên nhân viên

 2. Số điện thoại

 3. Công việc

 4. Email công việc Phòng/Ban

 5. Chức vụ

 6. Quản lý

 7. Email để đăng nhập vào hệ thống

 8. Địa chỉ công việc

 9. Địa chỉ cá nhân Quốc tích

 10. Giới tính

 11. Lịch làm việc

 12. Hộ chiếu

 13. Số điện thoại cá nhân

 14. Tên phòng/ban

 15. Phòng ban cấp trên

 16. Quản lý phòng ban

 17. Tên chức vụ

 18. Phòng/ban

 19. Mô tả công việc

 20. Tên

 21. Email đăng nhập

Master Data là gì?
Đinh Nguyễn Đức Minh 11 tháng 10, 2021
Chia sẻ bài này
Tag
Lưu trữ


5 Cách quản lý nhân sự hiệu quả vượt trội cho doanh nghiệp
Cách quản lý nhân sự hiệu quả cho doanh nghiệp cần chú ý điều gì? Làm thế nào để quản trị nhân sự toàn diện và hiệu quả cho doanh nghiệp?
Chat with us
Call me back