Chương trình đào tạo miễn phí Odoo ERP

Đăng ký đã đóng

Chương trình đào tạo miễn phí  Odoo ERP được TopERP & BSD tổ chức nhằm hỗ trợ cho các bạn nhanh chóng tiếp cận với các phân hệ cơ của của ERP

Chương trình
Chương trình hoàn toàn miễn phí
Thời gian: Mỗi buổi tối thứ 7, từ 8:00 PM – 10:00 PM
Khóa học kéo dài 8 tuần, xem nội dung mỗi buổi dưới đây
Chương trình có thể thay đổi phụ thuộc vào việc học trình thực tế.

Đăng ký
Để đăng ký bạn bạn thực hiện theo các bước sau đâ
 • Tham gia vào Odoo ERP Group tại đây
 • Đăng ký thông tin tại website này. Có nút Đăng ký.
 • Mỗi đầu tuần, chúng tôi sẽ có bài post để đăng ký tham gia cho tuần đó, trong bài Post này, sẽ có link đăng ký cho tuần đó. Các bạn lưu ý là khóa học 8 tuần, chúng ta sẽ có 8 lần đăng ký
 • Chúng tôi gửi thư mời đến các bạn 7:30 PM (tức là trước buổi training 30′)
 
Buổi 1,2 – Mua hàng & Thanh toán
Giới thiệu chung
 • Giới thiệu các module của Odoo ERP
 • Giới thiệu chương trình miễn phí đào tạo Odoo ERP của BSD
Phân hệ Mua hàng
 • Nhà cung cấp 
 • Sản phẩm
 • Mua hàng bằng tiền mặt/ tiền gửi ngân hàng
 • Mua hàng chưa thanh toán
 • Mua hàng bằng tạm ứng trước cho NCC
 • Mua hàng nhập khẩu nhập
 • Mua dịch vụ
 • Trả lại hàng đã mua về nhập kho
Buổi 3 – Kinh doanh & Thu tiền
 • Khách hàng
 • Sản phẩm
 • Bán hàng, cung cấp dịch vụ thu bằng tiền mặt/tiền gửi ngân hàng, phát hành hóa đơn
 • Bán hàng, cung cấp dịch vụ chưa thu tiền khách hàng, phát hành hóa đơn
 • Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ phát sinh bằng ngoại tệ, phát hành hóa đơn
 • Ghi nhận hàng bán bị trả lại
 • Xem các báo cáo chuẩn của Odoo
 • Xem hóa đơn ở dưới Kế toán (AR, Account Receivable)
Buổi 4 – Kho
 • Cách thiết lập hàng tồn kho
 • Thiết lập kho và địa điểm
 • Điều chỉnh kho
 • Kiểm kê kho
 • Chuyển kho nội bộ
 • Tồn kho an toàn (min, max, order point, order qty,…)
Buổi 5 – Thực hành
 • Thực hành các nghiệp vụ Mua hàng
 • Thực hành các nghiệp vụ bán hàng
 • Thực hành các nghiệp vụ kho
Buổi 6 – Kế toán
 • Mua TSCĐ 
 • Khấu hao TSCĐ
 • Ghi nhận chi phí trả trước
 • Phân bổ chi phí trả trước
 • Bút toán điều chỉnh, nghiệp vụ khác
 • Xem các báo cáo chuẩn của Odoo
Buổi 7 – Sản xuất
 • Cấu trúc sản phẩm BOM
 • Phân xưởng sản xuất (shop floor control)
 • Yêu cầu nguyên vật liệu (MRP – Material Requirement Planning)
 • Quản lý Kế hoạch sản phẩm (MPS – master planing scheduling)
 • Xuất nguyên vật liệu (issues raw material)
 • Thu thành phẩm về
Buổi 8 – Thực hành, tổng kết
 •  Thực hành nghiệp vụ cho tất cả các module
 • Tổng kết khóa học
Ngày & Giờ
Thứ Bảy
13 tháng 11, 2021
Bắt đầu - 10:00
Thứ Bảy
1 tháng 1, 2022
Kết thúc - 12:00 Asia/Ho_Chi_Minh
Địa điểm

TopERP Zoom Webinar

--TopERP Zoom Webinar--
--TopERP Zoom Webinar--
Xem chỉ đường
Nhà Tổ chức

TopERP Solutions Jsc., Co.

0374599363
admin@toperp.vn
CHIA SẺ

Hãy chia sẻ kiến thức về Odoo!

Chat with us
Call me back