Khóa học riêng
Vui lòng đăng nhập để liên hệ với người phụ trách.
Người phụ trách Võ Văn Trí
Cập nhật gần nhất 03/02/2023
Thời gian hoàn thành 15 giờ 55 phút
Thành viên 92
 • Quy trình làm việc
  • Kỹ năng truyền đạt thông tin
  • Quy trình triển khai dự án P1
  • Quy trình triển khai dự án P2
  • Quy trình triển khai dự án P3
  • Quy trình triển khai dự án P.4
  • Quy trình triển khai dự án P.5
 • Kiến thức nền tảng về Scum-based Agile
  • Kiến thức nền tảng về Scrum-based Agile
 • 13 loại field & cách ứng dụng
  • TopERP | Đào tạo nội bộ - Hiểu 13 loại field buổi 1
  • TopERP | Đào tạo nội bộ - Hiểu 13 loại field buổi 2
 • Quy trình CRM, Bán hàng, mua hàng, kho, kế toán cơ bản
  • Hướng dẫn sử dụng phân hệ CRM buổi 1
  • Training nội bộ phân hệ bán hàng
  • Training nội bộ phân hệ kho buổi 1
  • Training kế toán nội bộ P1
 • Kỹ năng vẽ BPMN
  • Hiểu & vận dụng BPMN
 • Hướng dẫn sử dụng Odoo Studio
  • Hướng dẫn sử dụng Odoo Studio P.1
 • Q&A
  • Q & A | Buổi 1
  • Q & A | Buổi 2
Chat with us
Call me back