Người phụ trách Võ Văn Trí
Cập nhật gần nhất 08/02/2023
Thời gian hoàn thành 8 phút
Thành viên 7
 • Chuẩn bị dự án
  • Đọc hiểu SO, hợp đồng, phụ lục hợp đồng
  • Tạo channel trên ứng dụng MSTeam
  • Book meeting trên hệ thống Odoo
  • Tạo lịch meeting trên ứng dụng MSTeam
  • Lưu ý khi book lịch meeting
 • Chuẩn bị & thực hiện file quản lý dự án
  • Collect thông tin khách hàng/đối tác
  • Nhân sự tham gia dự án - TopERP
  • Phạm vi dự án
  • Timeline dự án
  • Tài liệu chuyển giao
  • Meeting record
  • UAT issue log
  • Ghi nhận yêu cầu phát sinh
  • Kế hoạch đào tạo
 • Thực hiện các tài liệu liên quan trong dự án
  • Tài liệu Kick Off Dự án
  • Tài liệu kế hoạch quản lý dự án - BRD
  • Tài liệu khảo sát quy trình vận hành - Biên bản khảo sát
Chat with us
Call me back