Nguyên lý kế toán

Nguyên lý kế toán

Nguyên lý kế toán là những hướng dẫn cơ bản để tạo ra các quy tắc và chuẩn mực kế toán. Nguyên lý kế toán được dựa trên các cơ quan chuyên môn về chuẩn mực kế toán tài chính. Họ dựa trên các nguyên tắc cơ bản để tạo ra các hướng dẫn chi tiết và phức tạp hơn về cách tiến hành các hoạt động kế toán.

Với các bạn tham gia vào quá trình tư vấn, triển khai, lập trình Odoo. Việc nắm được nguyên lý kế toán là một bước đệm rất tốt để hiểu rõ các hoạt động vận hành trên Odoo.

Người phụ trách Đinh Nguyễn Đức Minh
Cập nhật gần nhất 28/03/2021
Thời gian hoàn thành 1 giờ 44 phút
Thành viên 88
  • Xem trước
  • Xem trước
  • Bài 3 - Hiểu thế nào về TÀI KHOẢN NGUỒN VỐN và TÀI KHOẢN CHI PHÍ
  • Bài 4 - Hiểu thế nào về TÀI KHOẢN DOANH THU và NGUYÊN TẮC ĐỊNH KHOẢN
  • Bài 5 - Bài tập ứng dụng PHƯƠNG TRÌNH KẾ TOÁN
  • Bài 6 - CÁC BÚT TOÁN ĐIỀU CHỈNH và Ví dụ thực tế
  • Bài 7 - CÔNG THỨC TÍNH GIÁ NHẬP KHO
  • Bài 8 - Hướng dẫn ĐỊNH KHOẢN MUA HÀNG HÓA
  • Bài 10 - KẾ TOÁN THU CHI TIỀN CƠ BẢN (tiền mặt, tiền gửi ngân hàng)
  • Cách định khoản kế toán nhanh và hiệu quả nhất
Chat with us
Call me back