Đào tạo lập trình Odoo căn bản buổi 1

Nội dung chính: Tổng quan về ORM API

1. Models 

2. Fields 

3. Recordsets 

4. Method Decorators 

5. Environment 

6. Common ORM methods 

7. Inheritance & Extension 

8. Error Management

Lượt xem
1 Tổng lượt xem
1 Lượt xem của thành viên
312 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
0 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó video theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn
Chat with us
Call me back